Field of activityInfrastructure investment


Công nghệ lưu trữ và máy chủ

TV System

Designing and Implementing TV System
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

CCTV System

Designing and Implementing CCTV System
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

PBX System

Designing and Implementing PBX System
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Fire Alarm System

Designing and Implementing Fire Alarm System
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Access Control System - Look Door

Designing and Implementing Access Control System - Look Door
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Sound System

Designing and Implementing Sound System
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Network System - Wifi System

Designing and Implementing Network System - Wifi System
Mr. Hiếu

CEO