Khách hàng
Hạng Mục Thi Công:
- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.
- Thi công toàn bộ hạ tầng.

Mr. Hiếu

CEO