Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (400 phòng khách sạn ):
- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.

Mr. Hiếu

CEO